Djelatnosti


OSNOVNE DJELATNOSTI

Sprovođenje eko – zaštite mora i priobalne teritorije Crne Gore

Preduzeće “Hemosan” je jedinstveno u Crnoj Gori u domenu zaštite mora, vodenih površina i priobalne teritorije, kao i to da je kadrovski i stručno osposobljeno za obavljanje ove djelatnosti.

Potonuće broda “Mexico”
Potonuće broda “Mexico”
 Čišćenje i saniranje izlivene nafte u more
Čišćenje i saniranje izlivene nafte u more

Osnovna svrha eko – zaštite jeste, pružanje preventivne zaštite mora i vodenih površina, a u slučaju polucije iz preventivne zaštite prelazi se na čišćenje i saniranje zauljanih vodenih površina.

dscf1293_resize
Postavljanje brane
Postavljanje brane

Industrijska čišćenja

 “Hemosan” već dugi niz godina pruža usluge industrijskih čišćenja pri redovnom održavanju, čime se povećava efikasnost i smanjuju troškovi rada Vaših postrojenja.

Čišćenje izvode obučeni radnici osposobljeni za rad na siguran način u zahtjevnim industrijskim uslovima. Svi radnici poseduju odgovarajuća zakonska ovlašćenja kao i certifikate o osposobljenosti za rad sa hemikalijama i drugim opasnim materijama, osposobljenost  za rukovanje sa uređajima za merenje koncentracije eksplozivnih gasova MSA – Ex Ox, kao i osposobljavanje za korišćenje i održavanje izolacionih odijela. 

Čišćenje izlivenog mazuta
Čišćenje izlivenog mazuta

Tehnike koje se u tom poslu primenjuju najčešće su kombinacija više zahvata različitog stepena složenosti u zavisnosti od stanja na terenu.

Osnovna svrha eko – zaštite jeste, pružanje preventivne zaštite mora i vodenih površina, a u slučaju polucije iz preventivne zaštite prelazi se na čišćenje i saniranje zauljanih vodenih površina.

Čistimo:

 • rezervoare od nafte i naftnih derivata;
 • rezervoare od hemikalija (uključujući kiseline i baze);
 • brodske tankove;
 • sve vrste plovećih objekata (strojarnice, rezervoari otpadnih voda, kaljužne vode – bilage water, sludge water);
 • benzinske pumpe.

Otpad nastao industrijskim čišćenjem zbrinjavamo i obrađujemo na ekološki prihvatljiv i zakonom propisan način,  u postrojenju koje se nalazi u našem eko centru u Luci Bar.

img_0133_resize_resize

Prihvat i prerada zauljanih i otpadnih voda sa brodova

Preduzeće za sanitarnu i ekološku zaštitu “Hemosan” posjeduje dva Eko centra od kojih jedan u Luci Bar, a drugi u Jadranskom brodogradilištu Bijela. U Eko centru u Luci Bar izgrađen je reciklažni centar za prihvat, zbrinjavanje i preradu zauljanih i otpadnih voda (slop, bilge water, sludge) sa brodova. Reciklažni centar u Luci Bar opslužuje cijelo tržište Crne Gore uključujući sve marine i sve luke koje nisu od međunarodnog značaja za teritoriju Crne Gore.

2015-05-13-10-36-46_resize
image-1f32f5ef515fdd0734332e12c98a37b86961005c607b9e6288c515cd20327059-v
Postrojenje za prihvat otpadnih voda sa brodova
Postrojenje za prihvat otpadnih voda sa brodova

Prihvat, transport, skladištenje i izvoz svih vrsta opasnog i neopasnog otpada

 “Hemosan” pruža usluge u domenu ekološkog inžinjeringa – organizovanog prikupljanja, transporta, privremenog skladištenja i konačnog zbrinjavanja svih vrsta opasnog i neopasnog otpada.

Pored navedenih usluga u domenu ekološkog inžinjeringa dajemo i:

 • Konsultacije za rešavanje konkretnih problema;
 • Edukacija iz oblasti zaštite životne sredine;
 • Implementacija preventivnih programa u cilju sprečavanja nastajanja otpada;
 • Umrežavanje referentnih ustanova i preduzeća radi optimizacije procesa reciklaže.

“Hemosan” je stvorio kadrovske, organizacione i optimalne tehničke uslove (skladišta, odgovarajuća oprema, ADR vozila) za sistemski vođenje procedure zbrinjavanja otpada, koje odgovaraju važećim zakonskim aktima. “Hemosan” je ovlašćeni operater koji posjeduje sva potrebna Rješenja i ovlašćenja izdata od strane Agencije za zaštitu životne sredine Crne Gore za obavljanje ove djelatnosti, i u skladu sa tim je u obavezi da poštuje kompletnu zakonsku regulativu usklađenu sa propisima EU prema Bazelskoj konvenciji.

Otpad se klasifikuje, odnosno razvrstava prema: svojstvima i mjestu nastajanja.

Prema svojstvima otpad se klasifikuje na: opasan, neopasan i inertan. 

Opasni otpad je otpad koji ima bilo koje svojstvo opasnog, iz liste opasnih svojstava otpada, od H1 do H15 (eksplozivnost, reaktivnost, nadražljivost, štetnost, toksičnost, kancerogenost, infektivnost, zapaljivost, korozivnost, mutogenost ,teratogenost, u koliko sadrži supstance koje ispuštaju toksične plinove u kontaktu sa vodom, vazduhom i kiselinom; u koliko sadrži ekotoksične tvari):

 • hemijski otpad,
 • zauljani otpad,
 • elektronski i električni otpad,
 • građevinski i otpad koji sadrži azbest,
 • baterije i akumulatori,
 • otpad od ulja i ostataka tečnih goriva,
 • kondezatori,
 • transformatori,
 • staklena vuna i td.

Neopasni otpad je otpad koji je po sastavu i svojstvima određen kao neopasni otpad, odnosno ne šteti ljudskom zdravlju i ne ugrožava životnu sredinu.

Farmaceutski otpad

Farmaceutski otpad su svi lijekovi i ljekovite supstance uključujući i njihovu primarnu ambalažu, koji su postali neupotrebljivi zbog isteka roka trajanja, neispravne serije, prolivanja, rasipanja, pripremljeni, pa ne upotrebljeni, vraćeni od strane korisnika ili se ne mogu koristiti iz drugih razloga, kao i otpad iz proizvodnje.

Naše preduzeće se bavi organizovanim prikupljanjem i konačnim zbrinjavanjem farmaceutskog otpada, oslanjajući se na osnovne principe zaštite životne sredine i upravljanje otpadnim tokovima.

Procedura obuhvata sledeće aktivnosti:

 • sakupljanje, transport i skladištenje,
 • sortiranje (kontrolisani , antiinfektivni, citotoksični, antiseptic i dezificiensi lijekovi),
 • evidentiranje, karakterizacija i kategorizacija,
 • izvoz i konačno zbrinjavanje.
farmaceutski-otpad

Navedene aktivnosti su podržane adekvatnim stručnim kadrovima i odgovarajućom logistikom. “Hemosan” je u periodu od tri godine izvezao 77 tona farmaceutskog otpada.

Elektronski i električni otpad

Električni i elektronski otpad (EE otpad) je otpadna električna i elektronska oprema uključujući sklopove i sastavne djelove, koji nastaju u privredi (industriji, obrtu i sl.), zatim elektronski otpad iz domaćinstva, otpad nastao u proizvodnim i/ili uslužnim djelatnostima, kada je po vrsti i količini slična EE otpadu iz domaćinstva.

elektronski-otpad

Elektronsko – električni otpad ima karakter opasnog otpada i prema zakonu o upravljanju otpadom ne može se mješati sa drugim vrstama otpada.

“Hemosan” se bavi organizovanim sakupljanjem, transportom, razvrstavanjem, skladištenjem i reciklažom elektronsko – električnog otpada.

elektronski-otpad-2

Hemijski otpad

img_0024_resize

Pod hemijskim otpadom se podrazumijeva svaki otpad koji sadrži hemijske supstance, koje posjeduju jednu od navedenih karakteristika: korozivnost, zapaljivost, otrovnost, reaktivnost ili kancerogenost.

Hemijski otpad, u čvrstom, tečnom ili gasovitom stanju, može da izazove narušavanje ljudskog  zdravlja, ali i da dovede do teških oblika destrukcije životne sredine ukoliko se nepropisno prerađuje, skladišti i transportuje.

Naše preduzeće posjeduje sve potrebne dozvole za prikupljanje, razvrstavanje, pakovanje, odvoz, skladištenje, izvoz i zbrinjavanje hemijskog otpada.

  Procedura prihvata hemijskog otpada obuhvata

   sledeće aktivnosti:

 • sakupljanje, transport i skladištenje,
 • sortiranje (kiseline, baze, organske hemikalije, neorganske hemikalije, jedinjenja koja sadrže Hg),
 • evidentiranje i karakterizacija,
 • izvoz i konačno zbrinjavanje.
img_0071_resize

Azbest i staklena vuna

U mnogim građevinskim objektima pa i brodovima, u prošlosti su ugrađeni materijali za koje danas zasigurno znamo da su štetni po zdravlje čovjeka i životnu sredinu.

U cilju zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, razvili smo postupke sanacije koji tehnološki i tehnički predstavljaju optimalna rešenja, a koja možemo na siguran način izvesti sa našim stručnjacima i savremenom opremom. U mogućnosti smo ponuditi sve usluge, od preuzimanja, sanacije do konačne predaje očišćenog prostora za daljnje korišćenje.

Preuzeti opasni otpad se privremeno skladišti u našem reciklažnom centru do njegovog izvoza i konačnog zbrinjavanja.

Staklena vuna
Staklena vuna
Demontaža panela sa staklenom vunom
Demontaža panela sa staklenom vunom
Građevinski material koji sadrži azbest
Građevinski material koji sadrži azbest
Upakovana staklena vuna i azbest
Upakovana staklena vuna i azbest

Otpadna ulja (motorna i jestiva)

ulja

Zbog svojih svojstava otpadna motorna ulja se klasifikuju kao opasni otpad.

Izuzetno velike mogućnosti reciklaže otpadnih ulja, naglašavaju potrebu za njihovim sakupljanjem i recikliranjem u što većim količinama, kako bi se sačuvla životna sredina i regulisala potrošnja prirodnih resursa.

Otpadno motorno ulje je svako mineralno, sintetičko, industrijsko, izolaciono ili termičko ulje koje više nije za upotrebu kojoj je prvobitno bilo namjenjeno.  

Otpadno jestivo ulje je svako ulje koje nastaje obavljanjem ugostiteljske i turističke djelatnosti.

Preduzeće “Hemosan” posjeduje sve potrebne dozvole za prikupljanje, rastvaranje, pakovanje, odvoz, skladištenje, izvoz i zbrinjavanje otpadnih motornih i jestivih ulja.

Zauljani otpad

Naša usluga započinje savjetima našim klijentima o najprikladnijem načinu zbrinjavanja  zauljenog otpada (zemlja, pijesak, piljevina, plastična ambalaža i dr.) sakupljanja na mjestu nastanka, razvrstavanja otpada u odgovarajuću ambalažu (bidoni, bačve i kontejneri), preuzimanja, preko transporta, privremenog skladištenja  do izvoza odnosno konačnog zbrinjavanja otpada.

Tankvana za zauljani otpad
Tankvana za zauljani otpad
Zauljani otpad

REFERENCE

 • čišćenje i sanacija rijeke Morače od mazuta,
 • čišćenje i sanacija objekta u Porto Montenegro,
 • čišćenje i sanacija zemljišta u Porto Montenegro,
 • uklanjanje opasnog otpada u Porto Montenegro,
 • demontaža, pakovanje i odvoz opasnog otpada sa lokacija: Luštice, Kumbor i Tivat za investitore Qatari Diar,
 • izvoz hemijskog otpada sa lokacije Opatovo u Tivtu (VSCG),
 • izvoz: farmaceutskog, hemijskog, zauljanog, kontaminiranog otpada, azbesta i staklene vune u količini od cca 2.000 t.

Popovići 46, 85000 Bar, Crna Gora

hemosan-logo-3