O nama


hemosan-logo-3

Preduzeće za sanitarnu i ekološku zaštitu “Hemosan” d.o.o. Bar osnovano je 08. 04. 1993. godine, sa sjedištem u Baru, na tačnoj adresi Stara raskrsnica b.b. Danas “Hemosan” broji 23 zaposlena radnika, i to inžinjera specijalizovanog za eko zaštitu i inžinjere pomorske struke. U posjedu firme se nalazi poslovna zgrada od 900 m2, skladište od 7000 m2 koje se nalazi u okviru firme, deset raspoloživih vozila, svu neophodnu opremu za rad na eko zaštiti i obradi svih vrsta otpada, kao i dva Eko centra od kojih jedan u Luci Bar, a drugi u Jadranskom brodogradilištu Bijela.

Izvršni Direktor preduzeća je Ljiljana Nikitović.

 

Osnovna djelatnost preduzeća jeste:

 • zaštita mora od polucija, luka,marina kao i prihvat opasnih otpada,
 • prihvat, transport, skladištenje i izvoz svih vrsta opasnog i neopasnog otpada,
 • prihvat i prerada zauljanih i otpadnih voda sa brodova,
 • čišćenje rezervoara od nafte i naftnih derivata, kao i zbrinjavanje otpada iz istih.

“Hemosan” posjeduje sve dozvole za obavljanje navedenih djelatnosti:

 1. Dozvola za sakupljanje i transport otpada
 2. Dozvola za bioremedijaciju
 3. Licenca za izvoz mazuta
 4. Dozvola za sakupljanje, transport i preradu transformatora i kondezatora
 5. Dozvola za EE (otpad od električnog i elektronskog proizvoda) otpad
 6. Dozvola za medicinski i farmaceutski otpad
 7. Dozvola za sakupljanje i transport hloroflorougljovodonika
 8. Dozvola za sakupljanje jestivog ulja
 9. Dozvola za izvoz svih vrsta neopasnog otpada
 10. Dozvola za prihvat i preradu otpadnih voda
 11. Ovlašćenje od UPS za čišćenje mora od polucije, prihvat i preradu zauljanih voda i drugog otpada sa brodova
 12. Uvedeni ISO standardi

              ISO 900 1: 2008

              ISO 14001 : 2004

              OHSAS 18001 : 2007

U želji i namjeri da se približi Standardima Evropske Unije, država Crna Gora je preuzela sve aktivnosti Zakonskih pravnih okvira, ekonomskih intresa, kao i hijerarhiju upravljanja otpadom.

Upravljanje otpadom u Crnoj Gori uređeno je Zakonom o upravljanju otpadom, kao i drugim podzakonskim aktima kojim se uređuju i propisuju mjere zaštite životne sredine od štetnog djelovanja otpadom, uključujući i opasni otpad.

Popovići 46, 85000 Bar, Crna Gora

hemosan-logo-3